ਬੋਲੀ:

ਨੋਗਾਲ

[nog]

ਨੋਗਾਲ ਵੱਲ ਵਾਪਸ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: agricultural

agricultural ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ