ਬੋਲੀ:

ਓਕਸੀਤਾਈ

[oc]

ਓਕਸੀਤਾਈ ਵੱਲ ਵਾਪਸ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: ecology

ecology ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ