ਬੋਲੀ:

ਓਕਸੀਤਾਈ

[oc]

ਓਕਸੀਤਾਈ ਵੱਲ ਵਾਪਸ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: fòrt

fòrt ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

  • fèrm ਉਚਾਰਨ fèrm
  • bèl ਉਚਾਰਨ bèl