ਬੋਲੀ:

ਓਕਸੀਤਾਈ

[oc]

ਓਕਸੀਤਾਈ ਵੱਲ ਵਾਪਸ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: France

France ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ