ਬੋਲੀ:

ਓਕਸੀਤਾਈ

[oc]

ਓਕਸੀਤਾਈ ਵੱਲ ਵਾਪਸ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: sostantivo femminile

sostantivo femminile ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ