ਬੋਲੀ:

ਪਾਪੀਆਮੈਂਤੋ

[pap]

ਪਾਪੀਆਮੈਂਤੋ ਵੱਲ ਵਾਪਸ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: December

December ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ