ਬੋਲੀ:

ਪਾਪੀਆਮੈਂਤੋ

[pap]

ਪਾਪੀਆਮੈਂਤੋ ਵੱਲ ਵਾਪਸ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: goat

goat ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ