ਬੋਲੀ:

ਪਾਪੀਆਮੈਂਤੋ

[pap]

ਪਾਪੀਆਮੈਂਤੋ ਵੱਲ ਵਾਪਸ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: month

month ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ