ਬੋਲੀ:

ਪਾਪੀਆਮੈਂਤੋ

[Papiamentu]

ਪਾਪੀਆਮੈਂਤੋ ਵੱਲ ਵਾਪਸ

1.075 ਊਣੇ ਉਚਾਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਸ਼ਬਦ.

 • machu ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ machu
 • cuanto ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ cuanto [Alverbios]
 • Bay ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Bay [German names, Towns - France, Oxford 3000, sea]
 • unda ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ unda [mare, female name]
 • dimi ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ dimi
 • Esaki ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Esaki
 • pasashi ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ pasashi
 • auto ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ auto [noun]
 • Ken ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Ken [male names, Iloco song, Pamulinawen, know, iaido, sword, ken]
 • meneer ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ meneer
 • nan ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ nan [math, value, Nan]
 • boso ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ boso [przysłówek, adverb, biec/iść/gnając ~, barefoot, stopa, stopy]
 • nos' ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ nos'
 • bo ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ bo [noun, first names, zemplínske nárečie, because, since, Scrabble words, Prešeren]
 • Abo ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Abo [blood, types, groups, Landsteiner, system, category, Dad, father]
 • ami ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ami
 • papiá ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ papiá
 • dushi ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ dushi
 • Bombini ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Bombini
 • señora ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ señora [señora]
 • sekshon ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ sekshon
 • kansami ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ kansami
 • Drijvers ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Drijvers [apellido]
 • Lucha ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Lucha [olimpiadas, deportes, names]
 • Tahith Chong ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Tahith Chong [Curacao]
 • Papiamento (Aruba) ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Papiamento (Aruba)
 • Paramaribo ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Paramaribo [capital, Capital Cities, suriname, place, distritos de surinam, surinam, ciudades de surinam]
 • Saba ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Saba [Nederlandse Antillen, eiland, kız isimleri, finger, saba, nomi di persona, wine culture, wine, plantain, cooking banana]
 • Ulanda ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Ulanda
 • Hulanda ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Hulanda