ਬੋਲੀ:

ਪਾਪੀਆਮੈਂਤੋ

[Papiamentu]

ਪਾਪੀਆਮੈਂਤੋ ਵੱਲ ਵਾਪਸ

1.075 ਊਣੇ ਉਚਾਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਸ਼ਬਦ.

 • òf ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ òf
 • y ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ y [letters of the alphabet, lletres de lalfabet, alphabet, chvt evrt fvf. vvfez ftt, pronoun]
 • wowo ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ wowo
 • wiel ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ wiel
 • webu ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ webu
 • volkániko ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ volkániko
 • tratado ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ tratado [sustantivo]
 • tempo ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ tempo [piano, noun, music, musical terms, brand names, German brand name, música]
 • te'oro ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ te'oro
 • te mayan ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ te mayan
 • tantu ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ tantu
 • taha ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ taha [erkek isimleri, names]
 • Sürnam ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Sürnam
 • swa ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ swa [ácido, noun, beer]
 • Strea ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Strea [nom, witch]
 • stat ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ stat [medical, urgent, diminutive, statistics, noun, physics term, unit, radioactivity, obsolete]
 • Spaña ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Spaña
 • sombré ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ sombré
 • siglo ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ siglo [siglo, pres.indicativo di siglare]
 • shen ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ shen [games, spirit, League of Legends, lol, gaming]
 • Roma ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Roma [romany, people, british accent, surname - Catalan, Catalan surnames, cognom català, cognom - Catalan, capital, Italia]
 • riu ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ riu [verb - present, verb - present tense, physical geography, geografia física, surname - Catalan, cognom català, cognom, cognom - Catalan, Catalan surnames]
 • ridíkulo ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ridíkulo
 • religion ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ religion [religion, Faith, religión, fe, noun, my English, religión]
 • Reino ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Reino [first names, pojknamn, förnamn, egennamn, Toponomastic]
 • redenshon ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ redenshon
 • tuma ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ tuma [substantive, feminine, unsalted fresh cheese, German names, first name, Finnish biol. nucleus]
 • raton ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ raton [mouse]
 • t’ei ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ t’ei
 • protekshon ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ protekshon