ਬੋਲੀ:

ਪਾਪੀਆਮੈਂਤੋ

[Papiamentu]

ਪਾਪੀਆਮੈਂਤੋ ਵੱਲ ਵਾਪਸ

1.075 ਊਣੇ ਉਚਾਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਸ਼ਬਦ.

 • konstitushon ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ konstitushon
 • komo ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ komo
 • koalishon ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ koalishon
 • kilometer kuadrá ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ kilometer kuadrá
 • kuadrá ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ kuadrá
 • kilometer ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ kilometer [noun, measurement, metric, units, anglicisation, American spelling, measure of length, American English, Oxford 3000]
 • kaya ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ kaya [kaya, roca, erkek isimleri, names]
 • karibe ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ karibe [masculine noun, inhabitants]
 • kapital ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ kapital [noun, financial]
 • kacho ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ kacho
 • Isla ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Isla [names, surnames, Female, Forename, Scotland]
 • Indonesia ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Indonesia [country, nation, geography, Asia, Countries of the World]
 • independensia ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ independensia
 • imperio ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ imperio
 • Hulandes ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Hulandes
 • Neerlandes ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Neerlandes
 • horcan ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ horcan
 • hala rosea ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ hala rosea
 • habitantenan ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ habitantenan
 • habitante ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ habitante
 • guera ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ guera
 • gobernashon ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ gobernashon
 • futuro ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ futuro [aggettivo]
 • fundashon ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ fundashon
 • vruminga ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ vruminga
 • fruminga ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ fruminga
 • Fransia ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Fransia
 • emperador ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ emperador
 • eksterno ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ eksterno
 • ekonomia ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ekonomia [noun, economics, rzeczownik, odmiana rzeczowników]