ਬੋਲੀ:

ਪਾਪੀਆਮੈਂਤੋ

[Papiamentu]

ਪਾਪੀਆਮੈਂਤੋ ਵੱਲ ਵਾਪਸ

1.075 ਊਣੇ ਉਚਾਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਸ਼ਬਦ.

 • divishon ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ divishon
 • di ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ di [pronoun, biology, two, Scrabble words, dar, decir]
 • Derecho ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Derecho
 • densidad ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ densidad [magnitud]
 • cushina ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ cushina
 • chupachupa ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ chupachupa
 • caribe ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ caribe [Caribe, hotels]
 • caca ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ caca [offensive, nom]
 • cabai ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ cabai
 • Bélgika ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Bélgika
 • botter ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ botter [butter]
 • bestia ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ bestia [noun, rzeczownik, beast, bestialstwo, bestialsko, bestialski]
 • bek ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ bek [noun, names]
 • bataya ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ bataya
 • barbulèt ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ barbulèt
 • asosashon ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ asosashon
 • area ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ area [Oxford 3000]
 • Alemania ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Alemania [country, geography, Countries of the World]
 • aktivo ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ aktivo
 • papiamen ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ papiamen
 • Korsou ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Korsou
 • Corsou ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Corsou
 • Mi gusta Korsou ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Mi gusta Korsou
 • Mi gusta Corsou ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Mi gusta Corsou
 • Mi gusta Kòrsou ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Mi gusta Kòrsou
 • juice ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ juice [drink, fruit, vegetable]
 • djus ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ djus
 • cuminda ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ cuminda
 • aworo ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ aworo
 • despues ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ despues