ਬੋਲੀ:

ਪਾਪੀਆਮੈਂਤੋ

[Papiamentu]

ਪਾਪੀਆਮੈਂਤੋ ਵੱਲ ਵਾਪਸ

1.078 ਊਣੇ ਉਚਾਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਸ਼ਬਦ.

 • cuminda ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ cuminda
 • aworo ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ aworo
 • despues ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ despues
 • aweró ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ aweró
 • te ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ te [adjective, tea, ~ dziewczyny, these girls, ~ pomysły, these ideas, Scrabble words]
 • Te aworo ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Te aworo
 • Te despues ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Te despues
 • Mi ta bon ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Mi ta bon
 • masha ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ masha
 • mashá bon ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ mashá bon
 • con ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ con [noun, transitive verb, defraud]
 • Con ta bay? ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Con ta bay?
 • Bon biní ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Bon biní
 • mashá ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ mashá
 • posibel ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ posibel
 • kòrda ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ kòrda
 • ban ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ban [monosyllable, ban, Oxford 3000]
 • Ban sali! ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Ban sali!
 • Mi stima bo ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Mi stima bo
 • ainda no ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ainda no
 • sea asina di ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ sea asina di
 • k'e ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ k'e
 • kon ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ kon [air, who, German names]
 • orkan ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ orkan [weather, erkek isimleri]
 • Latern ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Latern
 • lanterna ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ lanterna [sostantivo, architettura]
 • kushina ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ kushina
 • bòter ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ bòter
 • bèk ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ bèk
 • blou ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ blou [color, town and city]