ਬੋਲੀ:

ਪਾਪੀਆਮੈਂਤੋ

[Papiamentu]

ਪਾਪੀਆਮੈਂਤੋ ਵੱਲ ਵਾਪਸ

1.078 ਊਣੇ ਉਚਾਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਸ਼ਬਦ.

 • apel ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ apel [foods, fruits, fruit, German names, rzeczownik, noun, z francuskiego, French origin, apple]
 • hòmber ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ hòmber
 • karson ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ karson
 • sinkuri ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ sinkuri
 • sombre ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ sombre [adjective]
 • siudatnan ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ siudatnan
 • siudat ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ siudat
 • gai ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ gai [卖、销售;街, German names, aggettivo, plurale di gaio]
 • galiña ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ galiña
 • bisiña ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ bisiña
 • kachó ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ kachó
 • sapatu ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ sapatu
 • barbulètè ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ barbulètè
 • subrino ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ subrino
 • por fabor ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ por fabor
 • kuá ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ kuá
 • mal ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ mal [Friend, goods, averb, adjective, Cantanti, Malamute, dog, abbreviation, WL]
 • Bon ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Bon [bon, baati, wolof, ahloubadar, waxiin, noun]
 • masha bon ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ masha bon
 • bira ront ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ bira ront
 • poko-poko ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ poko-poko
 • palu haltu ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ palu haltu
 • blanku blanku ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ blanku blanku
 • divi-divi ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ divi-divi
 • kini-kini ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ kini-kini
 • para (verb) ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ para (verb)
 • para (noun) ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ para (noun)
 • komader ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ komader
 • agradabel ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ agradabel
 • huur ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ huur [huur, noun, verb]