ਬੋਲੀ:

ਪਾਪੀਆਮੈਂਤੋ

[Papiamentu]

ਪਾਪੀਆਮੈਂਤੋ ਵੱਲ ਵਾਪਸ

1.075 ਊਣੇ ਉਚਾਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਸ਼ਬਦ.

 • kunuku ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ kunuku
 • dollar ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ dollar [noun, currency, Oxford 3000]
 • dòler ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ dòler
 • bònchi ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ bònchi
 • dolor ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ dolor [noun, Medicina, medical]
 • doló ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ doló
 • bonchi ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ bonchi
 • chikito ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ chikito
 • chikí ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ chikí
 • nèchi ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ nèchi
 • skèr ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ skèr
 • scheur ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ scheur
 • nechi ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ nechi
 • sker ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ sker
 • kana ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ kana [male first name, song, eat, Animal, kana]
 • cuchú ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ cuchú
 • cas ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ cas [verb, singulier et pluriel identiques, angry, word]
 • Palu ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Palu [Districts of cities, sobrino, Cities - Indonesia]
 • Kiko a pasa? ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Kiko a pasa?
 • pasa ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ pasa
 • kiko ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ kiko [first names]
 • Sea ketu! ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Sea ketu!
 • Dikon? ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Dikon?
 • Pakiko? ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Pakiko?
 • Trankilo ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Trankilo
 • Hopi bon ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Hopi bon
 • awor ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ awor
 • pomp di gasolin ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ pomp di gasolin
 • krioyo ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ krioyo
 • kuminda ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ kuminda