ਬੋਲੀ:

ਪਾਪੀਆਮੈਂਤੋ

[Papiamentu]

ਪਾਪੀਆਮੈਂਤੋ ਵੱਲ ਵਾਪਸ

1.075 ਊਣੇ ਉਚਾਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਸ਼ਬਦ.

 • Kon ta bai? ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Kon ta bai?
 • danki ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ danki [verb]
 • Kuant'or'tin? ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Kuant'or'tin?
 • tur cos ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ tur cos
 • na ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ na [definite article, Mother, mum, on, on top of, over, in the direction of, Sosič Balerina, WL]
 • wordu ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ wordu
 • Nada ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Nada [female names, first names]
 • placa ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ placa
 • skirbiendo ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ skirbiendo
 • pan ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ pan [pane, sostantivo, mitologia, pharoenix, pot, rzeczownik, noun, ~ Kowalski, Mr. Kowalski, Bóg jest naszym ~em, God is our Lord, Kim pan jest?, Who are you sir?, kulturaslowianska, adjectiv]
 • tawata ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ tawata
 • ora ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ora [various]
 • lo ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ lo [exclamation, archaic, Scrabble words, logística.]
 • a ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ a [particle, preposition in various languages, letter, vowel, noun marker, alfabeto, letter name, article, alphabet, definite article]
 • ku ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ku [towards, in the direction of, iaido, nine, IT, frequency range]
 • kuri ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ kuri [cold]
 • Pedro ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Pedro [name]
 • di mas lihé ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ di mas lihé
 • mas lihé ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ mas lihé
 • lihé ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ lihé
 • nobo ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ nobo
 • casnan ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ casnan
 • muchanan ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ muchanan
 • hende ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ hende [stedord, tredje person, ental, hunkøn, oblik, akkusativ, word]
 • hopi ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ hopi [nyelv, language, Indianer]
 • dos ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ dos [dowry, music]
 • un ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ un [numeral, verb, Scrabble words, Number, numbers in Catalan, numerals, Zamanalif]
 • mucha muhe ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ mucha muhe
 • pushi machu ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ pushi machu
 • muhe ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ muhe [adjective]