ਬੋਲੀ:

ਪੋਲੈਂਡੀ

[pl]

ਪੋਲੈਂਡੀ ਵੱਲ ਵਾਪਸ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: (a female speaking) I bought (something)

(a female speaking) I bought (something) ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ