ਬੋਲੀ:

ਪੋਲੈਂਡੀ

[pl]

ਪੋਲੈਂਡੀ ਵੱਲ ਵਾਪਸ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: (act) towards their mutual satisfaction

(act) towards their mutual satisfaction ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ