ਬੋਲੀ:

ਪੋਲੈਂਡੀ

[pl]

ਪੋਲੈਂਡੀ ਵੱਲ ਵਾਪਸ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: (adding) one cent to another

(adding) one cent to another ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ