ਬੋਲੀ:

ਪੋਲੈਂਡੀ

[pl]

ਪੋਲੈਂਡੀ ਵੱਲ ਵਾਪਸ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: (adjective) based on rollers

(adjective) based on rollers ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ