ਬੋਲੀ:

ਪੋਲੈਂਡੀ

[pl]

ਪੋਲੈਂਡੀ ਵੱਲ ਵਾਪਸ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: (at least 2 of us) We stand/we are standing

(at least 2 of us) We stand/we are standing ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ