ਬੋਲੀ:

ਪੁਰਤਗਾਲੀ

[pt]

ਪੁਰਤਗਾਲੀ ਵੱਲ ਵਾਪਸ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: adverbs

adverbs ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ