ਬੋਲੀ:

ਪੁਰਤਗਾਲੀ

[pt]

ਪੁਰਤਗਾਲੀ ਵੱਲ ਵਾਪਸ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: nome proprio di persona

nome proprio di persona ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ