ਬੋਲੀ:

ਪੁਰਤਗਾਲੀ

[pt]

ਪੁਰਤਗਾਲੀ ਵੱਲ ਵਾਪਸ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: sostantivo

sostantivo ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • periodontite ਉਚਾਰਨ periodontite
 • andante ਉਚਾਰਨ andante
 • castigo ਉਚਾਰਨ castigo
 • porta ਉਚਾਰਨ porta
 • placebo ਉਚਾਰਨ placebo
 • Surra ਉਚਾਰਨ Surra
 • sede ਉਚਾਰਨ sede
 • vaso ਉਚਾਰਨ vaso
 • inconveniente ਉਚਾਰਨ inconveniente
 • foto ਉਚਾਰਨ foto
 • ato ਉਚਾਰਨ ato
 • periodo ਉਚਾਰਨ periodo
 • sigla ਉਚਾਰਨ sigla
 • Fortuna ਉਚਾਰਨ Fortuna
 • cemento ਉਚਾਰਨ cemento
 • demo ਉਚਾਰਨ demo
 • para ਉਚਾਰਨ para
 • nono ਉਚਾਰਨ nono
 • giovane ਉਚਾਰਨ giovane
 • inferno ਉਚਾਰਨ inferno
 • tantra ਉਚਾਰਨ tantra
 • selva ਉਚਾਰਨ selva
 • aperto ਉਚਾਰਨ aperto
 • Orco ਉਚਾਰਨ Orco
 • grave ਉਚਾਰਨ grave
 • disciplina ਉਚਾਰਨ disciplina
 • arena ਉਚਾਰਨ arena
 • torre ਉਚਾਰਨ torre
 • frase ਉਚਾਰਨ frase
 • Velo ਉਚਾਰਨ Velo
 • principio ਉਚਾਰਨ principio
 • Salto ਉਚਾਰਨ Salto
 • Telenovela ਉਚਾਰਨ Telenovela
 • Brando ਉਚਾਰਨ Brando
 • lardo ਉਚਾਰਨ lardo
 • negro ਉਚਾਰਨ negro
 • busto ਉਚਾਰਨ busto
 • extraterrestre ਉਚਾਰਨ extraterrestre
 • lata ਉਚਾਰਨ lata
 • menu ਉਚਾਰਨ menu
 • fotografia ਉਚਾਰਨ fotografia
 • ecografia ਉਚਾਰਨ ecografia
 • psicologia ਉਚਾਰਨ psicologia
 • neutrino ਉਚਾਰਨ neutrino
 • vice ਉਚਾਰਨ vice
 • catatonia ਉਚਾਰਨ catatonia
 • spot ਉਚਾਰਨ spot
 • Avena ਉਚਾਰਨ Avena
 • garbo ਉਚਾਰਨ garbo
 • nadir ਉਚਾਰਨ nadir
 • paragoge ਉਚਾਰਨ paragoge
 • meningocele ਉਚਾਰਨ meningocele
 • plasma ਉਚਾਰਨ plasma
 • musical ਉਚਾਰਨ musical
 • abate ਉਚਾਰਨ abate
 • cervo ਉਚਾਰਨ cervo
 • test ਉਚਾਰਨ test
 • ano ਉਚਾਰਨ ano
 • cerca ਉਚਾਰਨ cerca
 • interesse ਉਚਾਰਨ interesse
 • socio ਉਚਾਰਨ socio
 • arabesco ਉਚਾਰਨ arabesco
 • testa ਉਚਾਰਨ testa
 • cisterna ਉਚਾਰਨ cisterna
 • trave ਉਚਾਰਨ trave
 • caroba ਉਚਾਰਨ caroba
 • prova ਉਚਾਰਨ prova
 • mole ਉਚਾਰਨ mole
 • fritura ਉਚਾਰਨ fritura
 • risoto ਉਚਾਰਨ risoto
 • impressione ਉਚਾਰਨ impressione
 • taca ਉਚਾਰਨ taca
 • foca ਉਚਾਰਨ foca
 • oliva ਉਚਾਰਨ oliva
 • aeroporto ਉਚਾਰਨ aeroporto
 • mente ਉਚਾਰਨ mente
 • cielo ਉਚਾਰਨ cielo
 • Epifania ਉਚਾਰਨ Epifania
 • pontal ਉਚਾਰਨ pontal
 • pano ਉਚਾਰਨ pano
 • barca ਉਚਾਰਨ barca
 • pan ਉਚਾਰਨ pan
 • vida ਉਚਾਰਨ vida
 • pipa ਉਚਾਰਨ pipa
 • caco ਉਚਾਰਨ caco
 • paco ਉਚਾਰਨ paco
 • casino ਉਚਾਰਨ casino
 • nove ਉਚਾਰਨ nove
 • dó ਉਚਾਰਨ
 • sorte ਉਚਾਰਨ sorte
 • anca ਉਚਾਰਨ anca
 • faro ਉਚਾਰਨ faro
 • camisa ਉਚਾਰਨ camisa
 • pena ਉਚਾਰਨ pena
 • senso ਉਚਾਰਨ senso
 • microonda ਉਚਾਰਨ microonda
 • bosco ਉਚਾਰਨ bosco
 • oceanografia ਉਚਾਰਨ oceanografia
 • vento ਉਚਾਰਨ vento
 • melisma ਉਚਾਰਨ melisma