ਬੋਲੀ:

ਰੋਮਾਨੀ

[ro]

ਰੋਮਾਨੀ ਵੱਲ ਵਾਪਸ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: male names

male names ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ