ਬੋਲੀ:

ਰੂਸੀ

[ru]

ਰੂਸੀ ਵੱਲ ਵਾਪਸ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: сущeствитeльноe

сущeствитeльноe ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ