ਬੋਲੀ:

ਰੂਸੀ

[ru]

ਰੂਸੀ ਵੱਲ ਵਾਪਸ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: love

love ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ