ਬੋਲੀ:

ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ

[sa]

ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵੱਲ ਵਾਪਸ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: surprise

surprise ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ