ਬੋਲੀ:

ਸਿਸੀਲੀ

[Sicilianu]

ਸਿਸੀਲੀ ਵੱਲ ਵਾਪਸ

1.005 ਊਣੇ ਉਚਾਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਸ਼ਬਦ.

 • surfaru ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ surfaru
 • gialinu ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ gialinu
 • soggiru ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ soggiru
 • valintizza ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ valintizza
 • zuccaru ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ zuccaru [sugar]
 • cannaliari ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ cannaliari
 • foci ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ foci [noun pl., sharpness, concentration]
 • acula ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ acula [eagle]
 • Signa ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Signa [geografía, nome di città, Toscana, Toponomastic]
 • Siri ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Siri [brazilian dishes, female names, software, flicknamn, förnamn, egennamn]
 • Parra ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Parra [surnames, company]
 • ula ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ula
 • vaddira ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ vaddira
 • utu ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ utu [utu]
 • spitu ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ spitu
 • addisiari ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ addisiari
 • cufularu ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ cufularu
 • pinninu ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ pinninu
 • bratta ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ bratta
 • crucchè ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ crucchè
 • scalimmiri ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ scalimmiri
 • ciappa ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ciappa
 • trippiari ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ trippiari
 • crivu ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ crivu
 • prumisa ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ prumisa
 • palorgiu ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ palorgiu
 • rispusteri ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ rispusteri
 • rappu ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ rappu
 • murticu ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ murticu
 • Misa ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Misa [river (Italy), rzeczownik, noun]