ਬੋਲੀ:

ਸਿਸੀਲੀ

[Sicilianu]

ਸਿਸੀਲੀ ਵੱਲ ਵਾਪਸ

1.071 ਊਣੇ ਉਚਾਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਸ਼ਬਦ.

 • manuncula ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ manuncula
 • scicari ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ scicari
 • Parrina ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ Parrina [wine, italian wines, vini]
 • pileri ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ pileri
 • buddaci ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ buddaci
 • jippuni ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ jippuni
 • pappacinu ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ pappacinu
 • giummu ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ giummu
 • mazzacani ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ mazzacani
 • ncuttu ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ncuttu
 • majatica ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ majatica
 • jimmu ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ jimmu [noun, masculine, hump]
 • piliu ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ piliu
 • pizziu ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ pizziu
 • cuscusu ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ cuscusu
 • zaccanu ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ zaccanu
 • mota ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ mota [drugs, sostantivo, Motte (de), ćma (pl), polilla (es), name of cave in southern Ethiopia]
 • garzu ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ garzu
 • minna ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ minna
 • rosula ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ rosula
 • micciu ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ micciu
 • 'mmastu ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 'mmastu
 • spularari ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ spularari
 • opa ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ opa [bolivianismo, sister]
 • lucipicuraru ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ lucipicuraru
 • sivu ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ sivu [mathematical terms, cembalo, harpsichord]
 • mungarusu ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ mungarusu
 • casuliari ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ casuliari
 • ossupizziddu ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ossupizziddu
 • buridda ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ buridda