ਬੋਲੀ:

ਸਿਸੀਲੀ

[Sicilianu]

ਸਿਸੀਲੀ ਵੱਲ ਵਾਪਸ

1.054 ਊਣੇ ਉਚਾਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਸ਼ਬਦ.

 • garzu ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ garzu
 • minna ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ minna
 • rosula ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ rosula
 • micciu ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ micciu
 • 'mmastu ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ 'mmastu
 • spularari ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ spularari
 • opa ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ opa [bolivianismo, sister]
 • lucipicuraru ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ lucipicuraru
 • sivu ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ sivu [mathematical terms, cembalo, harpsichord]
 • mungarusu ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ mungarusu
 • casuliari ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ casuliari
 • ossupizziddu ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ossupizziddu
 • buridda ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ buridda
 • bagghiu ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ bagghiu
 • jinia ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ jinia
 • brogna ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ brogna
 • lofiu ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ lofiu
 • lollu ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ lollu
 • schiticchiu ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ schiticchiu
 • suttanu ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ suttanu
 • ruccari ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ruccari
 • ruscianu ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ ruscianu
 • sumeri ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ sumeri
 • babbalacchiu ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ babbalacchiu
 • urpi ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ urpi
 • pullanchellu ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ pullanchellu
 • giuittu ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ giuittu
 • giuccu ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ giuccu
 • suvraniari ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ suvraniari
 • sucasimula ਲਈ ਉਚਾਰਨ ਭਰੋ sucasimula