ਬੋਲੀ:

ਸਿਨਹਾਲੀ

[si]

ਸਿਨਹਾਲੀ ਵੱਲ ਵਾਪਸ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: histoire

histoire ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ