ਬੋਲੀ:

ਸਲੋਵੇਨੀ

[sl]

ਸਲੋਵੇਨੀ ਵੱਲ ਵਾਪਸ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: first names

first names ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • Sara ਉਚਾਰਨ Sara
 • Katja ਉਚਾਰਨ Katja
 • April ਉਚਾਰਨ April
 • Jennifer ਉਚਾਰਨ Jennifer
 • Elizabeth ਉਚਾਰਨ Elizabeth
 • Robin ਉਚਾਰਨ Robin
 • Adrian ਉਚਾਰਨ Adrian
 • Simon ਉਚਾਰਨ Simon
 • Vesna ਉਚਾਰਨ Vesna
 • Laura ਉਚਾਰਨ Laura
 • Erik ਉਚਾਰਨ Erik
 • Oskar ਉਚਾਰਨ Oskar
 • Ljubomir ਉਚਾਰਨ Ljubomir
 • Lea ਉਚਾਰਨ Lea
 • Alen ਉਚਾਰਨ Alen
 • Vladimir ਉਚਾਰਨ Vladimir
 • Anika ਉਚਾਰਨ Anika
 • ime ਉਚਾਰਨ ime
 • gad ਉਚਾਰਨ gad
 • Dušan ਉਚਾਰਨ Dušan
 • Raymond ਉਚਾਰਨ Raymond
 • azil ਉਚਾਰਨ azil
 • Dick ਉਚਾਰਨ Dick
 • Julija ਉਚਾਰਨ Julija
 • Milenko ਉਚਾਰਨ Milenko
 • bo ਉਚਾਰਨ bo
 • Kosti ਉਚਾਰਨ Kosti