ਬੋਲੀ:

ਸ਼ੋਨਾ

[sn]

ਸ਼ੋਨਾ ਵੱਲ ਵਾਪਸ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: abyss

abyss ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

  • mawere ਉਚਾਰਨ mawere