ਬੋਲੀ:

ਸ਼ੋਨਾ

[sn]

ਸ਼ੋਨਾ ਵੱਲ ਵਾਪਸ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: country

country ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

  • China ਉਚਾਰਨ China