ਬੋਲੀ:

ਸ਼ੋਨਾ

[sn]

ਸ਼ੋਨਾ ਵੱਲ ਵਾਪਸ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: days of the week

days of the week ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ