ਬੋਲੀ:

ਸ਼ੋਨਾ

[sn]

ਸ਼ੋਨਾ ਵੱਲ ਵਾਪਸ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: noun

noun ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

  • sadza ਉਚਾਰਨ sadza
  • gumi ਉਚਾਰਨ gumi
  • bantu ਉਚਾਰਨ bantu
  • mwana ਉਚਾਰਨ mwana
  • miti ਉਚਾਰਨ miti
  • muti ਉਚਾਰਨ muti