ਬੋਲੀ:

ਸ਼ੋਨਾ

[sn]

ਸ਼ੋਨਾ ਵੱਲ ਵਾਪਸ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: pain

pain ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ