ਬੋਲੀ:

ਸਰਬੀ

[sr]

ਸਰਬੀ ਵੱਲ ਵਾਪਸ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: food

food ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ