ਬੋਲੀ:

ਸ੍ਰਾਨਾਨ ਟੋਂਗੋ

[srn]

ਸ੍ਰਾਨਾਨ ਟੋਂਗੋ ਵੱਲ ਵਾਪਸ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: south america

south america ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ