ਬੋਲੀ:

ਤਾਮਿਲ

[ta]

ਤਾਮਿਲ ਵੱਲ ਵਾਪਸ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: hindu name

hindu name ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ