ਬੋਲੀ:

ਤੇਲਗੂ

[te]

ਤੇਲਗੂ ਵੱਲ ਵਾਪਸ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: country

country ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ