ਬੋਲੀ:

ਤੇਲਗੂ

[te]

ਤੇਲਗੂ ਵੱਲ ਵਾਪਸ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: names

names ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ