ਬੋਲੀ:

ਤਾਗਾਲੋਗ

[tl]

ਤਾਗਾਲੋਗ ਵੱਲ ਵਾਪਸ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: hydraulics

hydraulics ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ