ਬੋਲੀ:

ਕਲਿੰਗਨ

[tlh]

ਕਲਿੰਗਨ ਵੱਲ ਵਾਪਸ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: monosyllable

monosyllable ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

  • bong ਉਚਾਰਨ bong
  • bing ਉਚਾਰਨ bing
  • Dub ਉਚਾਰਨ Dub
  • bud ਉਚਾਰਨ bud
  • dun ਉਚਾਰਨ dun