ਬੋਲੀ:

ਕਲਿੰਗਨ

[tlh]

ਕਲਿੰਗਨ ਵੱਲ ਵਾਪਸ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: verb

verb ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • mar ਉਚਾਰਨ mar
 • je ਉਚਾਰਨ je
 • sigh ਉਚਾਰਨ sigh
 • har ਉਚਾਰਨ har
 • wew ਉਚਾਰਨ wew
 • rap ਉਚਾਰਨ rap
 • chop ਉਚਾਰਨ chop
 • boj ਉਚਾਰਨ boj
 • pij ਉਚਾਰਨ pij
 • van ਉਚਾਰਨ van
 • Wem ਉਚਾਰਨ Wem
 • ret ਉਚਾਰਨ ret
 • bos ਉਚਾਰਨ bos
 • teb ਉਚਾਰਨ teb
 • je' ਉਚਾਰਨ je'
 • jos ਉਚਾਰਨ jos
 • Hop ਉਚਾਰਨ Hop
 • ror ਉਚਾਰਨ ror
 • jatlh ਉਚਾਰਨ jatlh
 • mob ਉਚਾਰਨ mob
 • haj ਉਚਾਰਨ haj
 • qalmoH ਉਚਾਰਨ qalmoH
 • bech ਉਚਾਰਨ bech
 • wot ਉਚਾਰਨ wot
 • yap ਉਚਾਰਨ yap
 • tlhup ਉਚਾਰਨ tlhup