ਬੋਲੀ:

ਤੁਰਕ

[tr]

ਤੁਰਕ ਵੱਲ ਵਾਪਸ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: animals

animals ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • kedi ਉਚਾਰਨ kedi
 • Kaan ਉਚਾਰਨ Kaan
 • balık ਉਚਾਰਨ balık
 • hayvan ਉਚਾਰਨ hayvan
 • sola ਉਚਾਰਨ sola
 • kartal ਉਚਾਰਨ kartal
 • ezel ਉਚਾਰਨ ezel
 • aardvark ਉਚਾਰਨ aardvark
 • kot ਉਚਾਰਨ kot
 • verme ਉਚਾਰਨ verme
 • avel ਉਚਾਰਨ avel
 • mantis ਉਚਾਰਨ mantis
 • Panter ਉਚਾਰਨ Panter
 • akrep ਉਚਾਰਨ akrep
 • kolibri ਉਚਾਰਨ kolibri
 • fauna ਉਚਾਰਨ fauna
 • kani ਉਚਾਰਨ kani
 • oğlak ਉਚਾਰਨ oğlak
 • koro ਉਚਾਰਨ koro
 • boxer ਉਚਾਰਨ boxer
 • maki ਉਚਾਰਨ maki
 • gazel ਉਚਾਰਨ gazel
 • salamandra ਉਚਾਰਨ salamandra
 • tarantula ਉਚਾਰਨ tarantula
 • yak ਉਚਾਰਨ yak
 • iguana ਉਚਾਰਨ iguana
 • gato ਉਚਾਰਨ gato
 • orangutan ਉਚਾਰਨ orangutan
 • hare ਉਚਾਰਨ hare
 • cet ਉਚਾਰਨ cet
 • flamingo ਉਚਾਰਨ flamingo
 • labrador ਉਚਾਰਨ labrador
 • bizon ਉਚਾਰਨ bizon
 • okapi ਉਚਾਰਨ okapi
 • hona ਉਚਾਰਨ hona
 • Tapir ਉਚਾਰਨ Tapir
 • kobra ਉਚਾਰਨ kobra
 • kura ਉਚਾਰਨ kura
 • sele ਉਚਾਰਨ sele
 • spin ਉਚਾਰਨ spin
 • etalon ਉਚਾਰਨ etalon
 • kermes ਉਚਾਰਨ kermes
 • hipopotam ਉਚਾਰਨ hipopotam
 • pelikan ਉਚਾਰਨ pelikan
 • hin ਉਚਾਰਨ hin
 • lup ਉਚਾਰਨ lup
 • trap ਉਚਾਰਨ trap
 • mors ਉਚਾਰਨ mors
 • langur ਉਚਾਰਨ langur
 • kondor ਉਚਾਰਨ kondor
 • muflon ਉਚਾਰਨ muflon
 • salpa ਉਚਾਰਨ salpa