ਬੋਲੀ:

ਤੁਰਕ

[tr]

ਤੁਰਕ ਵੱਲ ਵਾਪਸ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: chemical element

chemical element ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ