ਬੋਲੀ:

ਤੁਰਕ

[tr]

ਤੁਰਕ ਵੱਲ ਵਾਪਸ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: chemical element

chemical element ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ

 • berkelyum ਉਚਾਰਨ berkelyum
 • karbon ਉਚਾਰਨ karbon
 • tulu ਉਚਾਰਨ tulu
 • mis ਉਚਾਰਨ mis
 • kripto ਉਚਾਰਨ kripto
 • kripton ਉਚਾਰਨ kripton
 • loto ਉਚਾਰਨ loto
 • klor ਉਚਾਰਨ klor
 • tali ਉਚਾਰਨ tali
 • silikon ਉਚਾਰਨ silikon
 • Uran ਉਚਾਰਨ Uran
 • germanyum ਉਚਾਰਨ germanyum
 • bizmut ਉਚਾਰਨ bizmut
 • astatin ਉਚਾਰਨ astatin
 • nicel ਉਚਾਰਨ nicel
 • galyum ਉਚਾਰਨ galyum
 • tal ਉਚਾਰਨ tal
 • potas ਉਚਾਰਨ potas
 • tul ਉਚਾਰਨ tul
 • astat ਉਚਾਰਨ astat
 • manganez ਉਚਾਰਨ manganez
 • silici ਉਚਾਰਨ silici
 • timbal ਉਚਾਰਨ timbal
 • neodim ਉਚਾਰਨ neodim
 • praseodim ਉਚਾਰਨ praseodim
 • temir ਉਚਾਰਨ temir
 • terbi ਉਚਾਰਨ terbi