ਬੋਲੀ:

ਤਾਤਾਰ

[tt]

ਤਾਤਾਰ ਵੱਲ ਵਾਪਸ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: авыллар

авыллар ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ