ਬੋਲੀ:

ਤਾਤਾਰ

[tt]

ਤਾਤਾਰ ਵੱਲ ਵਾਪਸ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: исемнәр

исемнәр ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ