ਬੋਲੀ:

ਤਾਤਾਰ

[tt]

ਤਾਤਾਰ ਵੱਲ ਵਾਪਸ

ਸ਼੍ਰੇਣੀ: Tatar first names

Tatar first names ਦੇ ਉਚਾਰਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ